ដំរីប្លែក

Spread the love

ចុំ! អាខ្លួនធំនេះជើងប៉ុន្មានចេះ?

មានអ្នកណាជើងខ្លាំងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាអាខ្លូនធំនេះមានជើងប៉ុន្មាន?

ความคิดเห็น