ដំបូក-จอมปลวก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: ដំបូក
อ่านว่า: ด็อมโบก
แปลว่า: จอมปลวก
អានថា: ចមប៉្លួក
ภาษาอังกฤษ: termite mound

ตัวอย่าง: ទឹមឃើញ ក្រោយផ្ទះមានដំបូក។
อ่านว่า:

ตึม เคิงญ์ กรอย พเตี๊ยะ เมียน ด็อมโบก
แปลว่า:เพิ่งเห็นหลังบ้านมีจอมปลวก
អានថា: ភើង់ហ៊េនឡាំងបាន់មីចមប៉្លួក

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น

One thought on “ដំបូក-จอมปลวก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

  1. I see you don’t monetize your website, don’t waste your traffic, you can earn extra cash every month because you’ve got hi quality content.
    If you want to know how to make extra money,
    search for: best adsense alternative Wrastain’s
    tools