ដំណឹងអាក្រក់-ข่าวร้าย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ដំណឹងអាក្រក់
อ่านว่า : ด็อม เนิง อา กร๊อก
แปลว่า :< –more–>ข่าวร้าย
អានថា : ខាវ រ៉ាយ
ภาษาอังกฤษ : Bad news

ตัวอย่าง : ដំណឹងអាក្រក់ ស្អែកចូលរៀនវិញហើយ។
อ่านว่า : ด็อม เนิง อากร๊อก  ซะแอก โจวล์ เรียน วิงญ์ เฮย
แปลว่า : ข่าวร้าย พรุ่งนี้จะเปิดเรียนคืนแล้ว
អានថា : ខាវ រ៉ាយ ភ្រូង់ នី ចៈ ពើត រៀន ឃឺន លែវ

Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น