ដេកលក់-นอนหลับ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ដេកលក់, គេងលក់
อ่านว่า : เดกโละ/ลัวะ, เกงโละ/ลัวะ
แปลว่า : นอนหลับ
អានថា : ណនឡាប់
ภาษาอังกฤษ : Asleep

ตัวอย่าง : កុំប្រញ៉ាប់ពេកមើល! ចាំកូនដេកលក់សិន
อ่านว่า :กม ปรอญับ เปก เมิวล์! จำ โกน เดก โละ เซิน
แปลว่า : จะรีบไปไหน ให้ลูกนอนหลับก่อน
អានថា : ចៈរីបប៉ៃណ៎ៃ ហ់ៃល់ូកណនឡាប់កន

Admin : Rithy

ความคิดเห็น