ដេក,គេង-นอน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

sleeping-woman
ภาษาเขมร : ដេក ឬ គេង
อ่านว่า : เดก รือ เกง
แปลว่า :

นอน
អានថា : ណន
ภาษาอังกฤษ : sleep

ตัวอย่าง : ងងុយដេកចង់ងាប់ហើយ!!!
อ่านว่า : โง งุย เดก จ็อง สลับ เฮิว์ย
แปลว่า : ง่วงนอนจะตายแล้ว
អានថា : ង់ួង ណន ចៈ តាយ លែវ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น