ដើរ-เดิน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

walking
ภาษาเขมร : ដើរ
อ่านว่า : เดิว
แปลว่า : เดิน
អានថា : ឌើន
ภาษาอังกฤษ : walk

ตัวอย่าง : ដើរហាលថ្ងៃក្ដៅណាស់
อ่านว่า : เดิว ฮาวล์ ทฺไง เกฺดา น่ะฮ์
แปลว่า : เดินตากแดดร้อนมาก
អានថា : ឌើនតាកឌែតរ៉នម៉ាក

Admin : Rithy

ความคิดเห็น