ដើមឈើ-ต้นไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ដើមឈើ-ต้นไม้

ដើមឈើ-ต้นไม้

ภาษาเขมร : ដើមឈើ
อ่านว่า : เดิว์ม เฌอ
แปลว่า : ต้นไม้
ภาษาอังกฤษ : Tree

ตัวอย่าง : ដើមឈើសំខាន់សំរាប់ជីវិតមនុស្សនិងសត្វ។
อ่านว่า : เดิว์ม เฌอ ซำ คัญ ซ็อม รับ จี เวิด โม นุฮ์ เนิง สัตว์
แปลว่า : ต้นไม้สำคัญสำหรับชีวิตคนและสัตว์

ความคิดเห็น