ដឹក-บรรทุก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ដឹក-บรรทุก ภาษาเขมรวันละคำ

ដឹក-บรรทุก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ដឹក
อ่านว่า : เดิก
แปลว่า : บรรทุก
អានថា : បាន់ធុក
ภาษาอังกฤษ : Freight, lade, load, contain

ตัวอย่าง : ប្រេងសាំងថ្លៃ ពួកគាត់ព្យាយាមដឹកឲ្យបានច្រើនបំផុត។
อ่านว่า : ปเรง ซัง ไทล  ปัวะก์ ก็วด ปเยีย เยียม เดิก ออย บาน จเริว์น บ็อบ พด
แปลว่า : น้ำมันมันแพง พวกแกพยายามบรรทุกให้ได้มากที่สุด
អានថា : ណាមម៉ាន់ភែង ភួកគែផៈយ៉ាយ៉ាមបាប់ធុកហ់ៃដ់ាយម៉ាកធី់ស៊ុត

ความคิดเห็น