ដល់-ถึง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ដល់
อ่านว่า : ดอว์ล
แปลว่า : ถึง
អានថា : ធឺ៎ង
ภาษาอังกฤษ : Reach, arrive

ตัวอย่าง : អាឡូ! ដល់ណាហើយ?
อ่านว่า : อาโล! ดอว์ลนาเฮ้ย
แปลว่า : อาโหล ถึงไหนแล้ว
អានថា : អាល៎ោ ធឺ៎ងណ៎ៃលែវ

ความคิดเห็น

Next Post

នឹង-จะ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Sat Jul 11 , 2015
Spread the love ภาษาเขมร : នឹង อ่านว่า : นึง แปลว่า : จะ អានថា : ចៈ ภาษาอังกฤษ : will ตัวอย่าง : ខ្ញុំនឹងមិនប្រើលុយខ្ជះខ្ជាយ។ อ่านว่า : คญม เนิง เมิน เปรอ ลุย คฺเจียะ คเจียย แปลว่า : ฉันจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย អានថា : ឆា៎ន់ចៈម៉ៃឆាយងើន់ហ្វុ់មហ្វឿយ ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,777 Related Posts:ហាលភ្លៀង-ตากฝน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃបរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ…ហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចាក់សាំង-เติมน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃទៅសួរសុចទុក្ខ-ไปเยี่ยม […]
%d bloggers like this: