ដល់-ถึง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ដល់
อ่านว่า : ดอว์ล
แปลว่า : ถึง
អានថា : ធឺ៎ង
ภาษาอังกฤษ : Reach, arrive

ตัวอย่าง : អាឡូ! ដល់ណាហើយ?
อ่านว่า : อาโล! ดอว์ลนาเฮ้ย
แปลว่า : อาโหล ถึงไหนแล้ว
អានថា : អាល៎ោ ធឺ៎ងណ៎ៃលែវ

ความคิดเห็น