ដល់ម្លឹងផង?-มีงี้ด้วย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image
ภาษาเขมร : ដល់ម្លឹងផង
อ่านว่า : ด็อวล์ มฺเลิง พ้อง
แปลว่า : มีงี้ด้วย, ขนาดนั้นเชียว
អានថា : មីង៑ីដ់ួយ, ខៈណាតណ៑ាន់ឆៀវ
ภาษาอังกฤษ : I can’t believe that it happens!, WTF!

ตัวอย่าง : ហាស់!? ដល់ម្លឹងផង? ចេះធ្វើទៅកើត!
อ่านว่า : ฮ๊ะฮ์  ด็อวล์ มฺเลิง พ้อง  แจ๊ะฮ์เทฺวอ เติว เกิว์ด
แปลว่า :ฮ้ะ มีงี้ด้วย  ทำไปได้ไง
អានថា : ហាស់! មីង៑ីដ់ួយ? ថាំប៉ៃដ់ាយង៉ៃ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น