ដណ្ដប់-ห่ม ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ដណ្ដប់-ห่ม ภาษาเขมรวันละคำ

ដណ្ដប់-ห่ม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ដណ្ដប់
อ่านว่า : ด็อน ด็อบ
แปลว่า : ห่ม
ภาษาอังกฤษ : Blanket

ตัวอย่าง : កុំភ្លេចដណ្ដប់ភួយមុនចូលគេងណា។
อ่านว่า : กม พเล็กจ์ ด็อน ด็อบ พวย มุน โจวล์ เกง น่า
แปลว่า : อย่าลืมห่มผ้าก่อนเข้านอนน่ะ

ความคิดเห็น