ដដែល,ដូចដើម-เหมือนเดิม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

อาหารเหมือนเดิม มาม่าภาษาเขมร : ដដែល, ដូចដើម
อ่านว่า : ดอ แดว์ล, โดกจ์ เดิว์ม
แปลว่า : เหมือนเดิม, ซ้ำๆ
អានថា : មឿនឌើម, សាំៗ
ภาษาอังกฤษ : repeatedly
Listen :

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះញ៉ាំម្ហូបដដែលៗបីពេល។
อ่านว่า : ทฺไง นิฮ์ ญำ มฺโฮบ ดอแดว์ลๆ สามมื้อ
แปลว่า : วันนี้กินกับข้าวเหมือนเดิมสามมื้อ
អានថា :

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น