ដងសន្ទូច-คันเบ็ต ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ដងសន្ទូច
อ่านว่า : ดอง ซ็อน ตูกจ์
แปลว่า : คันเบ็ต
អានថា : ខាន់បេត់
ภาษาอังกฤษ : Fishing rod

ตัวอย่าง : ចង់ទិញដងសន្ទូចមួយគ្រាន់ទៅស្ទូចត្រីលេងពេលទំនេរ។
อ่านว่า : จ็อง ติงญ์ ดอง ซ็อน ตูกจ์ มวย กร็วน เติว ซฺตูกจ์ ตแร็ย เลง เปว์ล ต็ม เน
แปลว่า : อยากซื้อคันเบ็ดสักคันเผื่อเอาไปตกปลาเล่นเวลาว่าง
អានថា :យ៉ាកស៊ឺខាន់បេត់ស័កខាន់ភឿអោវ់ប៉ៃតុកប្ល៉ាល់េនវេឡាវ៉ាង់

ความคิดเห็น