ញ៉ាំ-กิน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ញ៉ាំ, ហូប
อ่านว่า : ญำ, โอบ
แปลว่า : กิน
អានថា : គីន់
ภาษาอังกฤษ : eat

ตัวอย่าง : ញ៉ាំបាយហើយឬនៅ?
อ่านว่า : ญำบายเฮยรือเนิ้ว
แปลว่า : กินข้าวแล้วหรือยัง
អានថា : គីន់ ខ់ាវ ល៑ែវ រឺ យ៉ាំង

Admin : Rithy

ความคิดเห็น