ឈុតរ៉ូប-ชุดแซก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: ឈុតរ៉ូប
อ่านว่า: ชด โรบ
แปลว่า: ชุดแซก
អានថា: ឈូត់ស៊ែក
ภาษาอังกฤษ: Dress

ตัวอย่าง: នាងស្លៀកឈុតរ៉ូបមើលទៅស្អាតដែរតើ។
อ่านว่า: :

เนียง ซเลียะ ชด โรบ เมิล เติว ซอาด แด เตอ
แปลว่า: นางใส่ชุดแซกดูไปก็สวยมาก
អានថា: ណាងសៃឈូត់ស៊ែកឌូប៉ៃក៏

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น