ឈរ-ยืน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

Standing

ภาษาเขมร : ឈរ
อ่านว่า : โช
แปลว่า : ยืน
អានថា : យឺន
ภาษาอังกฤษ : stand

ตัวอย่าง : អ្នកណាឈរនៅមុខផ្ទះយើង?
อ่านว่า : เนียะ นา โช เนิว มุข พฺเตียะ เบิ่ง?
แปลว่า : ใครยืนอยู่อยู่หน้าบ้านเรา
អានថា : ខ្រៃ យឺន យូ ណ់ា បា់ន រ៉ាវ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น