ជ្រូក-หมู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ជ្រូក
อ่านว่า : จฺรูก
แปลว่า : หมู
អានថា : ម៎ូ
ภาษาอังกฤษ : pig

ตัวอย่าง : ផ្ទះខ្ញុំចិញ្ចឹមជ្រូកដប់ក្បាល។
อ่านว่า : พฺเตียะฮ์ คญม เจ็งญ์เจิม จฺรูก ด็อบ กฺบาว์ล
แปลว่า : บ้านผมเลี้ยงหมูสิบตัว
អានថា : បា់នផ៎មលាងម៎ូស៊ិបតួ

ความคิดเห็น

Next Post

ដំរី-ช้าง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Sun Jan 4 , 2015
Spread the love ภาษาเขมร : ដំរី อ่านว่า : ด็อมแร็ย แปลว่า : ช้าง អានថា : ឆា់ង ภาษาอังกฤษ : elephant ตัวอย่าง : ដំរីជាសត្វគោកដែលធំជាងគេ។ อ่านว่า : ด็อม แร็ย เจีย สัตว์ โกก แดว์ล ธม เจียง เก แปลว่า : ช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุด អានថា : ឆាងប៉េនសត្វបុកធីយ៉ៃធីស៊ូត់ ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 3,674 Related Posts:ប័រ-อาโวคาโด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃមាន់បារាំង-ไก่งวง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃបរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ…ហើម-บวม […]
%d bloggers like this: