ជ្រូក-หมู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ជ្រូក
อ่านว่า : จฺรูก
แปลว่า : หมู
អានថា : ម៎ូ
ภาษาอังกฤษ : pig

ตัวอย่าง : ផ្ទះខ្ញុំចិញ្ចឹមជ្រូកដប់ក្បាល។
อ่านว่า : พฺเตียะฮ์ คญม เจ็งญ์เจิม จฺรูก ด็อบ กฺบาว์ล
แปลว่า : บ้านผมเลี้ยงหมูสิบตัว
អានថា : បា់នផ៎មលាងម៎ូស៊ិបតួ

ความคิดเห็น