ជ្រូកឆាជូអែម-ผัดเปรี้ยวหวานหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ជ្រូកឆាជូអែម-ผัดเปรี้ยวหวานหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ជ្រូកឆាជូអែម-ผัดเปรี้ยวหวานหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជ្រូកឆាជូអែម, ឆាជូអែមសាច់ជ្រូក
อ่านว่า : จรูก ชา จู แอย์ม, ชา จู แอย์ม ซักจ์ จรูก
แปลว่า : ผัดเปรี้ยวหวานหมู
ภาษาอังกฤษ : Stir fried pork with sweet and sour vegetables

ตัวอย่าง : ឆាជូអែមជាម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេ។
อ่านว่า : ชา จู แอย์ม เจีย มโฮบ แดย์ล คญม โจวล์ เจิด เจียง เก
แปลว่า : ผัดเปรี้ยวหวานเป็นอาหารที่ฉันชอบที่สุด

ความคิดเห็น