ជ្រុង-เหลี่ยม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image
ภาษาเขมร : ជ្រុង
อ่านว่า : จรุง
แปลว่า : เหลี่ยม
អានថា : លៀម
ภาษาอังกฤษ : corner, edge, -gon

ตัวอย่าง : ដែលឃើញឪឡឹកជ្រុងទេ?
อ่านว่า : แดว์ล เคิงญ์ โอว เลอะกฺ จรุง เต๊
แปลว่า : เคยเห็นแตงโมเหลี่ยมไหม
អានថា : เคยเห็นแตงโมเหลี่ยมไหม

ความคิดเห็น

Next Post

ខឹង-โกรธ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Sat Jul 25 , 2015
Spread the love ภาษาเขมร : ខឹង อ่านว่า : เคอะงฺ, เคิง แปลว่า : โกรธ អានថា : គ្រោត ภาษาอังกฤษ : angry ตัวอย่าง : កុំខឹងនឹងខ្ញុំអីណា។ อ่านว่า : กม เคิง เนิง คญม แอ็ย น่า แปลว่า : อย่าโกรธฉันเลยน่ะ អានថា : យ៉ា គ្រោត ឆា៎ន់ លើយ ណះ Listen to ខឹង โกรธ by Ny Rithy #np on #SoundCloud […]
%d bloggers like this: