ជ្រុង-เหลี่ยม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image
ภาษาเขมร : ជ្រុង
อ่านว่า : จรุง
แปลว่า : เหลี่ยม
អានថា : លៀម
ภาษาอังกฤษ : corner, edge, -gon

ตัวอย่าง : ដែលឃើញឪឡឹកជ្រុងទេ?
อ่านว่า : แดว์ล เคิงญ์ โอว เลอะกฺ จรุง เต๊
แปลว่า : เคยเห็นแตงโมเหลี่ยมไหม
អានថា : เคยเห็นแตงโมเหลี่ยมไหม

ความคิดเห็น