ជ្រក-หลบ แดดหรือฝน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: ជ្រក
อ่านว่า: โจรก
แปลว่า: หลบ
អានថា: លប់

ตัวอย่าง: អត់មានភ្លៀងផងជ្រក់ធ្វើអី?
อ่านว่า: อ็อด เมียน เพลียง พ้อง โจรก ทเวอ แอ๊ย?
แปลว่า: ไม่มีฝนแล้วจะหลบอะไร
អានថា: ម៉ៃមីហ្វ៊ន់ លែវចៈលប់អៈរ៉ៃ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น