ជ្រក់ស្ពៃកូរ៉េ-กิมจิ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ជ្រក់ស្ពៃកូរ៉េ-กิ๋มจิ ภาษาเขมรวันละคำ

ជ្រក់ស្ពៃកូរ៉េ-กิมจิ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជ្រក់ស្ពៃកូរ៉េ
อ่านว่า : จรั๊วะ/จโร๊ะ ซเปย โกเร
แปลว่า : ผักกาดดองเกาหลี, กิมจิ
ภาษาอังกฤษ : Kim chi

ตัวอย่าง : ជ្រក់ស្ពៃកូរ៉េហើយនិងជ្រក់ស្ពៃខ្មែរមានរសជាតិមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានផង។
อ่านว่า : จโร๊ะ ซเปย โกเร เฮิว์ย เนิง จโร๊ะ ซเปย คแมย์ เมียน โร๊ะฮ์ เจียด เมิน โค๊ะฮ์ คเนีย ปนมาน พ๋อง
แปลว่า : ผักกาดดองเกาหลี(กิมจิ)กับผักกาดดองเขมรรสชาตไม่เห็นแตกต่างกันเท่าไหร่เลย

ความคิดเห็น