ជ័រលប់-ยางลบ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ជ័រលុប
อ่านว่า : จัวร์ ลุบ
แปลว่า : ยางลบ
អានថា : យ៉ាងលប់
ภาษาอังกฤษ : Rubber

ตัวอย่าง : ជ័រលុបខ្ញុំមានសំបកពណ៌ទឹកក្រូច។
อ่านว่า : จัวร์ลุบ คญม เมียน ซ็อม บอก ปัวร์ ตึก กฺโรย์จ
แปลว่า : ยางลบผมมีปลอกสีส้ม
អានថា : យ៉ាងលប់ផ៎ុុមមីប៉្លកស៊ីស់ុម

ความคิดเห็น