ជំរាបលា, លាហើយ​-สวัสดีตอนลา, ลาก่อน ภาษาเขมรวันละคำ on YouTube

Read Time:4 Second

ภาษาเขมรวันละคำ กับครูฤทธี

คำที่ 1
ภาษาเขมร : ជំរាបលា
อ่านว่า : จุม เรียบ เลีย
แปลว่า : สวัสดีครับ/ค่ะ (ใช้ตอนลากัน) ภาษาอังกฤษ : Good Bye

คำที่ 2
ภาษาเขมร : លាហើយ
อ่านว่า : เลีย ฮาวย์
แปลว่า : ลาก่อน
ภาษาอังกฤษ : Bye

พูดไทยตกบ่อย คริๆๆๆๆ แนะนำด้วยก็แล้วกันน่ะครับ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %