ជំពាក់លុយ-ติดหนี้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: ជំពាក់លុយ
อ่านว่า: จุ่มเปียะลุย
แปลว่า: ติดหนี้
អានថា: ទីតនី

ตัวอย่าง: មិត្តភក្ដិជំពាក់លុយមិនព្រមសង គួរប្រើវិធីសាស្ត្របែបណា?
อ่านว่า:

เมิดเพียะ จุมเปียะ ลุย เมิน ปโรม ซอง กัว ปเรอ วิธีซ่ะ แบบน้า
แปลว่า:เพื่อนติดหนี้ไม่ยอมใช้ต้องใช้วิธีแบบไหน
អានថា: ភឿនទីតនីម៉ៃយ៉មឆាយ តង់ឆាយវីធីប៊េបណៃ?

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น