ជោរ,នាច-ขึ้น,ลง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: ជោរ នាច
อ่านว่า: โจ เนียจ
แปลว่า: น้ำขึ้น น้ำลง
អានថា: น้ำขึ้น น้ำลง

ตัวอย่าง: ទឹកសមុទ្រម្ដងជោរម្ដងនាច។
อ่านว่า:

ตึกสะมด มะดองโจ มะดอง เนียจ
แปลว่า: น้ำทะเล เดี๋ยวก็ขึ้น เดี๋ยวก็ลง
អានថា: ណាមថៈលេ​ដៀវឃឺន់ ដៀវលង់

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น