ជោរ,នាច-ขึ้น,ลง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

ภาษาเขมร: ជោរ នាច
อ่านว่า: โจ เนียจ
แปลว่า: น้ำขึ้น น้ำลง
អានថា: น้ำขึ้น น้ำลง

ตัวอย่าง: ទឹកសមុទ្រម្ដងជោរម្ដងនាច។
อ่านว่า:

ตึกสะมด มะดองโจ มะดอง เนียจ
แปลว่า: น้ำทะเล เดี๋ยวก็ขึ้น เดี๋ยวก็ลง
អានថា: ណាមថៈលេ​ដៀវឃឺន់ ដៀវលង់

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %