ជួសជុល-ซ่อมแซม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: ជួសជុល
อ่านว่า: จั๊วะฮ์ จุล
แปลว่า: ซ่อม ซ่อมแซม
អានថា: សំ, សំស៊ែម
ภาษาอังกฤษ: to fix

ตัวอย่าง: ខ្ញុំចេះជួសជុលកង់ដោយខ្លួនឯង។
อ่านว่า: คญม เจ๊ะฮ์ จั๊วะฮ์ จุล ก็อง ดอย คฺลวน แอง
แปลว่า: ผมซ่อมจักรยานเองได้
អានថា: ភ៎ម សំ ចាក់ក្រៈយ៉ានអ៊េងដាយ់

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น