ជួយផង-ช่วยด้วย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ជួយផង ឬ ជួយខ្ញុំផង

อ่านว่า จวย พอง หรือ ជួយខ្ញុំផង

แปลว่า ช่วยด้วย หรือ ช่วยฉันด้วย

ความคิดเห็น