ជួប-พบ,เจอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ជួប
อ่านว่า : จวบ
แปลว่า : พบ, เจอ
អានថា : ផុប, ជើ
ภาษาอังกฤษ : to meet, to see

ตัวอย่าง : ជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយណាសម្លាញ់។
อ่านว่า : จวบ คเนีย ทไง กรอย นะ ซ็อม ลังญ์
แปลว่า : เจอกันวัน่หลังน่ะเพื่อนรัก
អានថា : ជើកាន់វ៉ាន់ឡាំ៎ងណះភឿនរ៉ាក់

Listen

ความคิดเห็น