ជូនពរ-อวยพร ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ជូនពរ
อ่านว่า : จูนโป
แปลว่า : อวยพร
អានថា : អួយផន
ภาษาอังกฤษ : wish

ตัวอย่าง : សូមជូនពរ Fan Page ទាំងអស់គ្នាណា!
อ่านว่า : โซม จูน โป แฟนเพ็จ แต็งเอาะฮ์ คฺเนีย น่า
แปลว่า : ขออวยพรแฟนเพ็จทุกคนนะ
អានថា : ខ៎អួយផនហ្វ៊ែនផេ៑តធូក់ឃន់ណ់ះ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น