ជាន់-ชั้น ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ជាន់
อ่านว่า : จ็วน
แปลว่า : ชั้น
ภาษาอังกฤษ : Floor

ตัวอย่าง : ស្អីក៏សំបើមម្លេះ? ឡានក្រុងបីជាន់!!
อ่านว่า : ซแอ็ย ก็ ซ็อม เบิว์ม มและฮ์? ลาน กรง แบ็ย จ็วน
แปลว่า : อะไรคือเจ๋งแท้? รถบาสสามชั้น

ความคิดเห็น