ជាង-กว่า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: ជាង
อ่านว่า: เจียง
แปลว่า: กว่า
អានថា: ក្វា
ภาษาอังกฤษ: more than

ตัวอย่าง: សព្វថ្ងៃនេះពិបាកណាស់ ចំណាយច្រើនជាងចំណូល។
อ่านว่า: ส็อบ ทไง นิฮ์ ปิบาก น่ะฮ์ จ็อมนาย เจริน เจียง จ็อมโนล
แปลว่า: ทุกวันนี้ยากมาก รายจ่ายมากกว่ารายได้
អានថា: ធូក់វ៉ាន់នីយ៉ាកម៉ាក រ៉ាយចាយម៉ាកក្វារ៉ាយដាយ់

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น