ជន្លេន-ไส้เดือน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ជន្លេន
อ่านว่า : โจ็นเลน
แปลว่า : ไส้เดือน
អានថា : សៃ់ដឿន
ภาษาอังกฤษ : earthworms

ตัวอย่าง : ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងខ្ពើមជន្លេន?
อ่านว่า : แฮย์ด อฺแว็ย บาน เจีย โมนุฮ์ เยิง คฺเปิม โจ็นเล้น?
แปลว่า : ทำไมคนเราต้องขยะแขยงไส้เดือน
អានថា : ថាំម៉ៃ ឃន់ រ៉ាវ់ ត់ង់ ខៈយ៉ៈខៈយែង ស់ៃដឿន

Admin : Rithy

ความคิดเห็น