ជន្ទាស-แหนบ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ជន្ទាស-แหนบ ภาษาเขมรวันละคำ

ជន្ទាស-แหนบ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជន្ទាស
อ่านว่า : จ็น เตี๊ยะฮ์
แปลว่า : แหนบ
ภาษาอังกฤษ : tweezers

ตัวอย่าง : ចង់ដកពុកមាត់ រកជន្ទាសទម្រាំតែឃើញ!
อ่านว่า : จ็อง ดอก ปุก ม็วด  โรก์ จ็น เตี๊ยะฮ์ ต็ม ร็วม แตย์ เคิยญ์
แปลว่า : อยากถอนหนวด หาแหนบกว่าจะเจอ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %