ជនរងគ្រោះ-ผู้ประสบภัย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ผู้ประสบภัย ជនរងគ្រោះภาษาเขมร : ជនរងគ្រោះ
อ่านว่า : จ็น โรง โกระฮ์
แปลว่า : ผู้ประสบภัย, เหยื่อ
អានថា : ភូ ប្រ៉ៈស៊ប់ផៃ
ภาษาอังกฤษ : Victims
Listen :

ตัวอย่าง : គួរឲ្យអាណិតជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ណាស់។
อ่านว่า : กัว ออย อาเนิด จ็น โรง โกระฮ์ ดอย ตก จ็ม นน น่ะฮ์
แปลว่า : น่าสงสารผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังเลย
អានថា : ណា់ស៊ង់សា៎នភូ់ប្រ៉ៈស៊ប់ផៃណាមធួ់មចាំងលើយ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น