ជណ្តើរ​ – จณเดอร์ – บันได

Spread the love

10626650_326613614184233_8064968946212730887_nแต่ก่อนที่นครวัดหากนักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นไปยังชั้นบนสุดต้องปีนป่ายขึ้นไป บางครั้งเกิดการพลาดพลั้งลื่นไถลตกลงมาบาดเจ็บและบางรายก็ถึงแก่ชีวิต เพราะขั้นบันไดสึกหรอและเล็กไม่มีเหลี่ยมง่ายต่อการพลัดตก เดี๋ยวนี้ขึ้น-ลงสบายแล้ว

ความคิดเห็น