ឆ្លើយ-ตอบ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ครูถามคำถามนักเรียนภาษาเขมร : ឆ្លើយ
อ่านว่า : เชลย, ชลาย
แปลว่า : ตอบ
អានថា : តប
ภาษาอังกฤษ : to answer
Listen :

ตัวอย่าง : ព្រឹកម៉ិញលោកគ្រូសួរសំណួរខ្ញុំឆ្លើយអត់បាន។
อ่านว่า : ปรึก เม็งญ์ โลก กรู ซัว ซ็อม นัว คญม เชลย อ็อด บาน
แปลว่า : เมื่อเช้า ครูถามคำถามผมตอบไม่ได้
អានថា : មឿឆាវ ឃ្រូថា៎មខាំថា៎មភ៎ម់តបម៉ៃដាយ់

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น