ឆ្លងដែន-ผ่านแดน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

PNOHT580708001019702[1]
ภาษาเขมร : ឆ្លងដែន
อ่านว่า : ชลอง แดย์น
แปลว่า : ผ่านแดน
អានថា : ផានឌែន
ภาษาอังกฤษ : to cross the border
Listen :

ตัวอย่าง : មួយរយៈពេលនេះខ្ញុំឆ្លងដែនញឹកញាប់ណាស់។
อ่านว่า : มวย โรเยียะ เปวล์ นิฮ์ คญม ชลอง แดย์น ญึก ญวบ นะฮ์
แปลว่า : ช่วงนี้ผมผ่านแดนบ่อยมาก
អានថា : ឆួង់ នី ភ៎ម់ ផាន ឌែន បយ់ ម៉ាក

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น