ឆ្នេរ-ชายหาด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ឆ្នេរ-ชายหาด ภาษาเขมรวันละคำ

ឆ្នេរ-ชายหาด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឆ្នេរ
อ่านว่า : ชเน
แปลว่า : ชายหาด
ภาษาอังกฤษ : Beach

ตัวอย่าง : ពិតជាឆ្នេរដែលស្អាតគ្មានពីរមែន។
อ่านว่า : เปิ่ด เจีย ชเน แดว์ล ซ-อาด กเมียน ปี แมน
แปลว่า : เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเลย

ความคิดเห็น