ឆ្នាំមុន(ปีก่อน) คืนลับฟ้า

Spread the love

เวอร์ชั่นเขมรสมัยใหม่ โดย เปรียบ โซวัด

เวอร์ชั่นฝรั่งร้องคู่กับสาวเขมร

เวอร์ชั่นเก่า ต้นฉบับ โดย แก้ว สารัต

เวอร์ชั่นไทย คืนลับฟ้า – เอกราช สุวรรณภูมิ

ความคิดเห็น