ឆ្នាំងអ៊ុត-เตารีด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ឆ្នាំងអ៊ុត-เตารีด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ឆ្នាំងអ៊ុត-เตารีด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

 

ภาษาเขมร : ឆ្នាំងអ៊ុត
อ่านว่า : ชนัง อด
แปลว่า : เตารีด
អានថា : តោវ់រីត
ภาษาอังกฤษ : Iron

ตัวอย่าง : អ្នកណាធ្លាប់ប្រើឆ្នាំងអ៊ុតធ្យូងបែបនេះទេ?
อ่านว่า : เนียะ นา ทฺล็วบ ปฺราวว์ ชนัง อด ทฺยูง แบย์บ นิฮ์ เต๊?
แปลว่า : ใครเคยใช้เตารีดถ่านแบบนี้ไหม?
អានថា : ខ្រៃឃើយឆ់ាយតោវ់រីតថានប៊ែបនី់ម៉ៃ

ความคิดเห็น