ឆ្កែ-หมา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ឆ្កែ
อ่านว่า : ชฺแกย์
แปลว่า : หมา
អានថា : ម៉ា
ภาษาอังกฤษ : Dog

ตัวอย่าง : តើនៅផ្ទះអ្នកមានចិញ្ចឹមឆ្កែទេ?
อ่านว่า : ตาว เนิว พฺเตียะฮ์ เนียะ เมียน เจ็งญ์ เจิม ชฺแกย์ เต๊?
แปลว่า : ที่บ้านคุณเลี้ยงหมาไหม
អានថា : ធីបា់នឃូន់ល់ៀងម៉ា

ความคิดเห็น