ឆៃថាវ-หัวผักกาด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ឆៃថាវ-หัวผักกาด

ឆៃថាវ-หัวผักกาด

ภาษาเขมร : ឆៃថាវ
อ่านว่า : ไช ทาว
แปลว่า : หัวผักกาด หรือ หัวใช่เท้า
ภาษาอังกฤษ : Radish

ตัวอย่าง : ខ្ញុំតែងតែនឹកម៉ាក់ខ្ញុំពេលបានញ៉ាំស្ងោរឆៃថាវសាច់ជ្រូក ព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំស្ងោរឆ្ងាញ់ណាស់។
อ่านว่า : คญม แตย์ง แตย์ เนิก มะ คญม เปว์ล บาน ญำ ซงาว ไช ทาว ซัย์จ จรูก  ปโระฮ์ มะ คญ ซงาว ชงัย์ญ น่ะฮ์
แปลว่า : ผมมักจะคิดถึงแม่ผมเวลาได้กินต้มหัวผักกาดเนื้อหมู เพราะแม่ผมต้มอร่อยมาก

ความคิดเห็น