ឆាផ្កាខាត់ណាជាមួយផ្សិត-ผัดกะหล่ำดอกกับเห็ด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ឆាផ្កាខាត់ណាជាមួយផ្សិត-ผัดกะหล่ำดอกกับเห็ด ภาษาเขมรวันละคำ

ឆាផ្កាខាត់ណាជាមួយផ្សិត-ผัดกะหล่ำดอกกับเห็ด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឆាផ្កាខាត់ណាជាមួយផ្សិត
อ่านว่า : ชา ผกาขัดนา เจียมวย ผเซิด
แปลว่า : ผัดกะหล่ำดอกกับเห็ด
ภาษาอังกฤษ : Fried cauliflower and mushroom

ตัวอย่าง : ឆាផ្កាខាត់ណាជាមួយផ្សិតតែអត់ដាក់សាច់ទេណា។
อ่านว่า : ชา ผกาขัดนา เจียมวย ผเซิด แตย์ อ็อด ดะก์ สักจ์ เต น่า
แปลว่า : ผัดกะหล่ำดอกกับเห็ด แต่ไม่ได้ใส่เนื้ออะไรเลยน่ะ

ความคิดเห็น