ឆាខ្វៃ-ปาท่องโก๋ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: ឆាខ្វៃ
อ่านว่า: ชา ควัย
แปลว่า: ปาท่องโก๋
អានថា: ប៉ាថង់គ៎ោ
ภาษาอังกฤษ: deep-fried doughstick

ตัวอย่าง: ព្រឹកម៉ិញបានកាហ្វេជាមួយឆាខ្វៃ។
อ่านว่า: : ปรึก เม็งญ์ บาน เกเฟ เจียมวย ชาควัย
แปลว่า: เมื่อเช้าได้กาแฟกับปาท่องโก๋
អានថា: មឿឆោវដាយ់កាហ្វ៊ែកាប់ប៉ាថង់គ៎ោ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น