ឆត្រ-ร่ม ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second

เนื่องจากวันนี้ฝนตกหนักแต่เช้าเลย
แล้วมีร่มตากไว้หน้าห้องพักครูเยอะมาก
ครูชยพลเสนอใหผมสอนคำว่าร่ม

image

ឆត្រ

ภาษาเขมร : ឆត្រ
อ่านว่า : ฉัด
แปลว่า : ร่ม
ภาษาอังกฤษ : Umbrella

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %