ច្បាស់លាស់-ชัดเจน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ច្បាស់លាស់
อ่านว่า : จฺบะฮ์ ลัวะฮ์
แปลว่า :ชัดเจน
អានថា : ឆាត់ ចេន
ภาษาอังกฤษ : Clearly

ตัวอย่าง : ចង់មានអនាគត់ល្អ អ្នកត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់។
อ่านว่า : จ็อง เมียน อนากด ละออ  เนียะก์ ตฺโรว เมียน โกวล์ เดา จฺบะฮ์ ลัวะฮ์
แปลว่า : อยากมีอนาคดที่ดี คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
អានថា : យ៉ាកមីអណាឃត់ធីឌី ឃូន់ តង់ មី ប៉ៅម៉ាយ ធី ឆាត់ ចេន

Admin : Rithy

ความคิดเห็น