ចំណងជើង-หัวข้อ, หัวเรื่อง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

Title
ภาษาเขมร : ចំណងជើង
อ่านว่า : จ็อมนองเจิง
แปลว่า : หัวข้อ, หัวเรื่อง
អានថា : ហ៎ួ ខ់ហ៍
ภาษาอังกฤษ : Title

ตัวอย่าง : អត់សូវមានពេលអានព័ត៌មានទេ បានតែអានចំណងជើង។
อ่านว่า : อ็อด โซว เมียน เปวล์ อาน ปัวระเมียน เต  บาน แตย์ อาน จ็อมนองเจิง
แปลว่า : ไม่ค่อยได้อ่านข่าวเลย ได้แต่อ่านหัวเรื่อง
អានថា : ម៉ៃ ខ់យ់ ដ់ាយ់ អាន ខាវ លើយ  ដ់ាយ់ ទែ អាន ហ៎ួ រឿង

Admin : Rithy

ความคิดเห็น