ចៃដន់-บังเอิญ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ចៃដន់
อ่านว่า : ไจ ด็อน
แปลว่า :บังเอิญ
អានថា : បាំងអ៊ើន
ภาษาอังกฤษ : coincidental, fortuitous, fluky

ตัวอย่าง : ចៃដន់អីនៅលីវ។
อ่านว่า : ไจ ด็อน แอ็ย เนิว ลีว
แปลว่า : บังเอิญโสด
អានថា : បាំងអ៊ើនស៊ោត។

Admin : Rithy

ความคิดเห็น