ចេក-กล้วย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ចេក
อ่านว่า : เจก
แปลว่า :กล้วย
អានថា : គ្លួយ
English : Banana

ตัวอย่าง : ញ៉ាំចេកល្អស្ប្រាប់ខួរក្បាល បន្ថែមថាមពល កាត់បន្ថយជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត
อ่านว่า : ญำเจกลออซำหรับคัวกบาล บ็อนแทมทามมะโปล กัดบ็อนทอยจุมงือบะตึกเจิ่ด
แปลว่า : กินกล้วยดีต่อสมอง เพิ่มพลัง ลดอาการเสียกำลังใจ
អានថា : គីនគ្លួយឌី ត សៈម៉ង ភើម់ផៈឡាំង លត់អាកានសៀកាំឡាំងចៃ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น