ចេកអំបូង-กล้วยหอม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: ចេកអំបូង
อ่านว่า: เจก อ็อม โบง
แปลว่า: กล้วยหอม
អានថា: គ្លួយហម
ภาษาอังกฤษ: Banana

ตัวอย่าง: បើមានម៉ាស៊ីនក្រឡុកចេកអំបូងដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មង។
อ่านว่า: เบอ เมียน มาซีน กรอลก เจก อ็อมโบง วิ๊งญ์ เดิง แต ชงังญ์ มอง
แปลว่า: ถ้ามีเครื่องปั่นกล้วยหอมคงจะอร่อยเลยเนาะ
អានថា: ថាមីខ្រឿងប៉ាន់គ្លួយហមឃង់ចៈអៈរ៉យលើយណក់

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น